Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia (sau đây gọi tắt là Hội đồng) là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về chính sách phát triển khoa học và công nghệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Hội đồng thực hiện tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ với hai hình thức: Tư vấn độc lập và tư vấn theo yêu cầu. Hội đồng có tên giao dịch quốc tế bằng Tiếng Anh là National Council for Science and Technology Policy (NCSTP).

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 2229/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2013./.

 

 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay
Tháng này
Tất cả
Trực tuyến
95
95
798829
11