Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia nhiệm kỳ II (giai đoạn 1997 - 2002) là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề quan trọng liên quan đến phát triển khoa học và công nghệ.

Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia nhiệm kỳ II (giai đoạn 1997-2002) được phê duyệt tại Quyết định số 1078/1997/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ.