Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia nhiệm kỳ III (giai đoạn 2003 - 2008) là cơ quan tư vấn của Thủ tướng Chính phủ về những vấn đề quan trọng đến phát triển khoa học và công nghệ.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Chính sách khoa học và công nghệ quốc gia nhiệm kỳ III (giai đoạn 2003-2008) được phê duyệt tại Quyết định số 148/2003/QĐ-TTg ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ.