(04/09/2015)

Chiều ngày 22/11/2012, Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia đã tiến hành họp Hội đồng phiên họp thứ 2 nhằm xác định phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ hoạt động của Hội đồng trong nhiệm kỳ mới 2012 - 2016.