(04/09/2015)

Ngày 10/12/2012 tại Hà Nội, Hội đồng Chính sách Khoa học và Công nghệ Quốc gia dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng ông Hoàng Văn Phong đã họp phiên họp toàn thể Hội đồng lần thứ 3 nhằm góp ý cho Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết  số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

 

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ, thành viên của Hội đồng tham gia phiên họp đã trao đổi và có những ý kiến đóng góp cho Bản dự thảo. Hội đồng nhất trí với bản dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ, các ý kiến của Hội đồng đều cho rằng bản Dự thảo được chuẩn bị công phu, chi tiết, bám sát nội dung Nghị quyết Trung ương VI, Nghị quyết số20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.Là văn bản tổng quát nêu lên đầy đủ các nhiệm vụ chủ yếu của các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết số 20. Đây là một việc làm kịp thời thể hiện quyết tâm cao của Chính phủ trong việc thực hiện Nghị quyết của Trung ương Đảng nhằm thực thi chủ trương khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu mà Đảng và Nhân dân ta đang hết sức kỳ vọng. Trên cơ sở các chương trình Nhà nước về khoa học và công nghệ đã được phê duyệt và các Đề án, dự án, các văn bản pháp quy, Chương trình hành động đã đề cập hầu hết các định hướng cần triển khai.

Tuy nhiên, đây là “Chương trình hành động” nên cần được cụ thể hóa hơn nữa nhiệm vụ và sản phẩm về khoa học và công nghệ, coi đó như cơ sở pháp lệnh của Chính phủ để khi sơ kết, tổng kết hàng năm, từng giai đoạn và cả quá trình có thể kiểm tra, phân tích, đánh giá, so sánh các số liệu, rút ra các bài học kinh nghiệm trong thời gian tiếp theo. Hơn nữa, một số nội dung trong chương trình cần được cân nhắc, điều chỉnh, bổ sung làm rõ để không bị bỏ sót, tránh chồng chéo, dễ thực hiện, tiện cho việc theo dõi, tổng hợp cũng như giám sát việc thực hiện. Số lượng nhiệm vụ trong Dự thảo Chương trình khá nhiều,  còn trùng lặp và thiếu một số nhiệm vụ khá quan trọng cần được thu gọn lại để đảm bảo tính khả thi. Lộ trình và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ còn thiếu cụ thể, chưa thấy rõ những nhiệm vụ cần được thực hiện trong giai đoạn 2015-2020. Chưa nêu rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của các Bộ, ngành, đặc biệt là của Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trong việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chương trình.

 

Thư viện ảnh

Thống kê truy cập

Hôm nay
Tháng này
Tất cả
Trực tuyến
92
92
798826
9